Algemene voorwaarden – MindsetDieet®

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het MindsetDieet® een dienst van Hans Schouten en bijbehorende website. De algemene voorwaarden zijn ter inzage beschikbaar op http://www.mindsetdieet.nl/.

 

Deel 1: Algemene bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

 

Hans Schouten

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62590383, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.

 

 

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden, zoals in dit document staan beschreven.

 

Dienst

Alle huidige en toekomstige (digitale) diensten die Hans Schouten aanbiedt, waaronder maar niet beperkt tot de website, archieven, online cursussen, publicaties, workshops, trainingen en evenementen en alle abonnementen. De in deze voorwaarden bedoelde diensten, zijn diensten die alleen toegankelijk zijn met een account of waarvoor op een andere wijze een overeenkomst gesloten moet zijn met Hans Schouten.

 

Gebruiker

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van Hans Schouten, waaronder maar niet uitsluitend de website, archieven, online cursussen, publicaties, workshops, trainingen en evenementen en alle abonnementen die Hans Schouten aanbiedt.

 

Overeenkomst

De overeengekomen afspraak inclusief bijbehorende bedragen en voorwaarden.

 

Website

De website HansSchouten.com en alle gerelateerde subdomeinen en urls beheerd door Hans Schouten.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 

2.1 Op alle aanbiedingen en op elk gebruik van de diensten van Hans Schouten  zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2.6.

 

2.2 In aanvulling op Deel 1 van de Algemene Voorwaarden zijn al naar gelang de aard van de overeenkomst, tevens Deel 2 of Deel 3 van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende delen prevaleert het bijzondere deel boven het algemene deel. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en een individuele overeenkomst, prevaleert de individuele overeenkomst.

 

2.3 De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar gesteld op de Website. Op verzoek zal Hans Schouten een PDF van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden per mail.

 

2.4 Voor de diensten van Hans Schouten, waarvoor een overeenkomst of account nodig is, te gebruiken, verklaart de gebruiker zich bekend en akkoord met de Algemene Voorwaarden.

 

2.5 Hans Schouten is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Hans Schouten zal een voorgenomen wijziging plaatsen op de website. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten. Indien gebruiker niet akkoord is met de wijzigingen, kan gebruiker de overeenkomst met Hans Schouten beëindigen, althans het account opheffen indien er verder geen sprake is van een overeenkomst, voor de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

 

2.6 In de gevallen waarin de betreffende overeenkomst en de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Hans Schouten een regeling treffen naar redelijkheid.

 

2.7 De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan.

 

Artikel 3 – Aansprakelijkheid

 

3.1 Taal-, spel-, of vergelijkbare fouten kunnen Hans Schouten niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Hans Schouten in het leven roepen.

 

3.2 Hans Schouten is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of het gebruik van andere technische faciliteiten.

 

 

3.3 De informatie op de website en binnen de overige diensten van Hans Schouten is op zorgvuldige wijze en naar beste kunnen door Hans Schouten samengesteld. Hans Schouten is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie op de website of binnen de geleverde diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

 

3.4 Hans Schouten is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, geleden verlies of gederfde winst of gevolgschade, van welke aard dan ook, als gevolg van het gebruik van de Website of de op de Website beschikbaar gestelde informatie, althans schade als gevolg van het handelen op basis van die informatie.

 

3.5 Hans Schouten kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit het bekijken en beluisteren video's, blogs, deelname aan offline cursussen, lessen workshops of andere diensten van Hans Schouten. De deelnemer blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen veiligheid, gezondheid en fysieke en mentale welzijn.

 

3.6 De aansprakelijkheid van Hans Schouten overstijgt nimmer het overeengekomen bedrag of factuurbedrag, althans de som waarvoor Hans Schouten verzekerd is.

 

Artikel 4 - Intellectueel eigendom

 

4.1 Op alle inhoud en opmaak (waaronder mede, maar niet limitatief, begrepen: teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, andere afbeeldingen, geluidsfragmenten, video’s, databestanden, met inbegrip van de lay-out, en kenmerkende kleurencombinaties, domeinnamen) van de website en de overige diensten van Hans Schouten rusten rechten van intellectuele eigendom. Gebruik is enkel toegestaan met toestemming van Hans Schouten.

 

4.2 Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Hans Schouten en/of de rechthebbende, niet toegestaan om (eventueel: delen van) de website of overige diensten openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te exploiteren in zowel Nederlands geschrift als vertaald of enige andere vorm, tenzij anders overeengekomen.

 

4.3 Indien de gebruiker de intellectuele eigendomsrechten van Hans Schouten schendt, is de gebruiker aansprakelijk voor alle schade die Hans Schouten daardoor of in verband daarmee lijdt. Hans Schouten behoudt zich het recht voor om sancties op te leggen.

 

Artikel 5 - Privacy

 

5.1 Hans Schouten zal persoonsgegevens als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze behandelen conform het op de website gepubliceerde privacy beleid.

 

Artikel 6 - Toepasselijk recht

 

6.1 Op elke overeenkomst en op elke levering van Diensten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

6.2 Indien de gebruiker klachten heeft, zal hij deze eerst voor moeten leggen aan Hans Schouten, opdat partijen gezamenlijk tot een passende oplossing kunnen komen.

 

Deel 2: Aanvullende bepalingen online diensten

 

2.1. Als de gebruiker onze producten of abonnementen heeft aangeschaft, krijgt de gebruiker voor een bepaalde tijd toegang tot het bekijken van video’s en teksten op de website. Deze voor bepaalde tijd beschikbare video’s, teksten en andere inhoud van de producten en alle auteursrechten blijven eigendom van Hans Schouten.

 

2.2 Het niet toegestaan om deze video's, teksten en andere intellectuele eigendommen als onderdeel van de producten te downloaden, als hiervoor geen toestemming is gegeven. Daarbij is het niet toegestaan om zowel de teksten, video’s en andere intellectuele eigendommen te kopiëren, te dupliceren, te publiceren, te verspreiden of op een andere manier voor derden toegankelijk te maken.

 

2.3 Als de gebruiker een abonnement heeft afgesloten voor een dienst van Hans Schouten of een product heeft gekocht, dan dient alleen de gebruiker op wiens naam het abonnement staat gebruik te maken van dit account. Inloggegevens verstrekken aan derden is niet toegestaan.

 

2.4 De gebruiker heeft het recht om op één computer tegelijk ingelogd te zijn. Inloggen op meerdere apparaten tegelijk is niet toegestaan.

 

2.5 De video’s en teksten mogen niet in het openbaar vertoond worden, tenzij Hans Schouten hier vooraf toestemming voor gegeven heeft.

 

2.6 Als de gebruiker zich niet aan boven genoemde regels houdt, kan het account van de gebruiker definitief geblokkeerd worden. De gebruiker heeft in dit geval geen recht op teruggave van het aankoopbedrag van het product of de dienst of het abonnementsgeld.

 

2.7 Hans Schouten behoudt hiernaast het recht om in geval van directe of indirect schade ten gevolge van het niet naleven van de regels in deze algemene voorwaarden, de geleden schade te verhalen op de gebruiker.

 

2.8 Hans Schouten doet zijn best om ervoor te zorgen dat de video's altijd beschikbaar zijn. Hans Schouten kan echter nooit verantwoordelijk worden gehouden voor technische problemen buiten haar invloed.

 

2.9 Hans Schouten doet zijn best om ervoor de zorgen dat alle informatie juist en volledig is. Hans Schouten kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van mogelijke fouten.

 

2.10 Hans Schouten kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit het bekijken en beluisteren van de video's of het uitvoeren van de instructies en adviezen. De deelnemer blijft hiervoor ten alle tijden zelf verantwoordelijk.

 

2.11 Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om vooraf advies te vragen over het uitvoeren van de instructies en adviezen bij de huisarts of een andere professionele hulpverlener.

 

2.12 Bij normaal gebruik van de abonnementen, producten en diensten van Hans Schouten, kunnen de video's en de overige informatie in de producten en abonnementen onbeperkt bekeken worden. Hans Schouten behoudt het recht om bij excessief gebruik of vermoeden van misbruik het account te blokkeren.

 

2.13 Specifiek voor: https://www.mindsetdieet.com/: Er geldt een herroepingsrecht of bedenktijd van 14 dagen. Deze periode gaat in na 30 dagen. Na deze termijn krijgt de gebruiker 14 dagen bedenktijd en kan deze een beroep doen op de 'niet goed geld terug garantie.' Na deze termijn is het abonnement/product definitief en is het niet meer mogelijk om een beroep te doen op de 'niet goed geld terug garantie.' In geval van een abonnement loopt dit dan automatisch af op de einddatum, tenzij voor die tijd door de gebruiker wordt verlengd. Dit herroepingsrecht is van toepassing op de online cursus van Hans Schouten genaamd ‘MindsetDieet®’, te verkrijgen op https://www.mindsetdieet.nl/.

 

 

2.14 Hans Schouten behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname van online cursussen en andere online diensten. Indien het cursusgeld reeds betaald is door de deelnemer, zal het betaalde bedrag worden teruggestort door Hans Schouten.

 

2.15 Door het invullen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden. Alsmede alle vragen op het aanmeldformulier naar waarheid beantwoord te hebben.

 

2.16 De deelnemer verklaart bij zijn/haar weten in goede fysieke en psychische gezondheid te verkeren. Ook dient de deelnemer melding te maken van eventuele beperkingen. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf verantwoordelijk. Indien er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid van de deelnemer, zal deze dit onmiddellijk laten weten aan de begeleider.

 

Deel 3: Aanvullende bepalingen offline workshops, cursussen en evenementen

 

3.1 Voor offline cursussen, workshops en andere diensten geldt dat een inschrijving na aanmelding en betaling definitief is. Indien voor overboeking als betaalmethode gekozen wordt, dient het desbetreffende bedrag binnen 14 dagen voldaan te worden.

 

3.2 Als de deelnemer besluit om de aanmelding meer dan een maand (31 dagen) voor aanvang van de workshop te annuleren, krijgt hij / zij het volledige bedrag teruggestort. Bij annuleren minder dan een maand van te voren, wordt geen terugbetaling gedaan.

 

3.3 Hans Schouten doet zijn best om ervoor de zorgen dat alle informatie die tijdens offline cursussen, lessen workshops en andere diensten gedeeld wordt juist en volledig is. Hans Schouten kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van mogelijke fouten.

 

3.4 Hans Schouten kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit deelname van offline cursussen, lessen workshops en andere diensten. De deelnemer blijft hiervoor ten alle tijden zelf verantwoordelijk.

 

3.5 Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om vooraf advies te vragen over het uitvoeren van de oefeningen/opdrachten bij de huisarts of een andere professionele hulpverlener.

 

3.6 De deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor diens persoonlijke bezittingen zoals kleding, schoeisel, sieraden, mobiele telfoons, portemonnee etc.

 

3.7 Hans Schouten heeft het recht een offline cursussen, lessen workshops en andere diensten te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Hans Schouten heeft de deelnemer recht op volledige terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

 

3.8 Hans Schouten behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname van offline cursussen, lessen workshops en andere diensten. Indien het cursusgeld reeds betaald is door de deelnemer, zal het betaalde bedrag worden teruggestort door Hans Schouten.

 

3.9 Door het invullen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden. Alsmede alle vragen op het aanmeldformulier naar waarheid beantwoord te hebben.

 

3.10 De deelnemer verklaart bij zijn/haar weten in goede fysieke en psychische gezondheid te verkeren. Ook dient de deelnemer melding te maken van eventuele beperkingen. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf verantwoordelijk. Indien er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid van de deelnemer, zal hij/zij dit onmiddellijk laten weten aan de begeleider.

 

 

Nieuw paswoord aanvragen
Geef je e-mail adres in. Een nieuw paswoord wordt naar je mailbox gestuurd.